четвъртък, 5 януари 2012 г.

Как да стартирам собствен бизнес: как се прави бизнесплан?

Продължаваме поредицата, която ще ви помогне да започнете "да работите за себе си". В предишния текст разгледахме какви са различните варианти за първоначално финансиране, а сега трябва да си изясним как да напишем собствен бизнес план?
Бизнеспланът представлява писмен документ, в който подробно трябва да представите вашите планове за печеливш и добре развиващ се бизнес. Бизнеспланът е задължителен както за новостартиращи фирми, така и за вече съществуващи. Това е първата стъпка в управлението на дейността ви.
Съставянето на бизнесплан се налага поради няколко основни причини:
- Изготвяйки бизнесплан, вие описвате и структурирате идеите си последователно
и аргументирано.
- Бизнеспланът е критерият, по който банките и инвеститорите преценяват дали да ви отпуснат средства.
- В бизнесплана вие залагате определени финансови показатели – приходи, разходи на фирмата, които са така съобразени, че да ви носят печалба и да водят до разширяване на дейността ви.
- Бизнеспланът е отправна точка. По всяко време ще можете да следите и сравнявате развитието на дейността си спрямо първоначално заложените цели в бизнесплана.
Съставянето на бизнесплан е най-сложната и отговорна дейност преди започването на собствен бизнес. Той включва подробно и аргументирано описание на всичко, което изяснихме дотук – с какво ще се занимавате, под каква правна форма ще извършвате дейността си, каква форма на финансиране ще изберете, какви първоначални и бъдещи разходи ще правите.
Тук ви предлагаме примерна структура с най-основните елементи, които задължително трябва да присъстват във вашия бизнесплан.
Структура на бизнесплана:
1. Обща информация за фирмата
- Име, седалище и регистрация на фирмата
- Предмет на дейност – с какво ще се занимавате или какво вече извършвате
- Кратка история и финансово състояние на фирмата (за действащи фирми)
- Лични цели и цели на бизнеса
- Адрес за контакти
2. Анализ на пазара – включете вашите проучвания и информация за:
Продуктите или услугите, които ще предлагате на пазара – съществуващ, нов продукт или подобрена версия на вече съществуващ продукт.
Клиентите – дали ще заложите на стари или напълно нови клиенти, или ще привлечете клиенти на конкуренцията. Трябва да се обосновете и как ще спечелите тези клиенти на своя страна. Добре е предварително да имате яснота за големината на пазара, на който ще действате – дали се ограничава в рамките на хората от квартала, общината, областта, страната или извън България. Можете да изберете да осъществявате дейността си и на няколко пазара. Уточнете и начините, и сроковете за разплащане с клиентите.
Доставчиците – трябва да назовете имената на конкретни фирми, от които ще се снабдявате. Можете да използвате услугите на един или няколко доставчика. Важно е да уточните по какъв начин и в какви срокове ще се разплащате с тях.
Дистрибуция - как ще пласирате стоките или услугите си на пазара - на едро, на дребно или чрез посредници.
Конкуренцията – посочете имената на потенциалните си конкуренти. Съберете възможно най-пълна информация за техния брой, дейност, опит, качество и цени на предлаганите от тях продукти, силни и слаби страни.
3. Технологични възможности.
Трябва да прецените дали имате техническия капацитет да осъществявате дейността си – дали разполагате с необходимите машини и съоръжения, или трябва да ги закупите (наемете).
4. Финансова част на бизнесплана.
Тя е най-важната и най-отговорната част на бизнесплана ви.
В нея трябва да прогнозирате и планирате възможно най-точно разходите, приходите, печалбата, обема на производство и възможностите за разрастване на фирмата си.
В началото определете общата сума на необходимите ви средства за започване на бизнес.
При всяка нова дейност е трудно да се определи кога тя ще започне да носи печалба. Една от най-успешните тактики е краткосрочното планиране на дейността до края на първата година – какви средства са ви необходими, за какво ще ги използвате и как ще погасявате задълженията си, ако сте използвали външно финансиране.
Основни понятия,  с които ще ви се наложи да работите при изготвяне на финансовата част на бизнесплана:
Приходи. Това е общата стойност на продадените стоки, продукти или услуги за определен период от време (обикновено един месец). Приходите могат да бъдат и от наеми, постъпления от кредит или други форми на финансиране.
Разходи. Разходите се делят на постоянни и променливи. Постоянните разходи не се влияят от промените в обема на произвежданата продукция – разходи за наем, поддръжка, лихви по дългосрочни кредити, разходи за заплати на ръководството на фирмата и др.
Променливите разходи са за материали, суровини, енергия (електроенергия, вода за производствени нужди, гориво), заплати на служителите, разходи за социално осигуряване, застраховки, транспорт и др.
Като предприемачи вие сами трябва да прецените кои разходи са свързани с текущата дейност и са постоянни и кои имат непостоянен характер и са съответно променливи.
Към разходите спадат и инвестициите за започване или разширяване на бизнеса. Това са всички разходи, които са ви необходими за започване на новата дейност – разходи за оборудване, недвижими имоти, техника, за строителство и ремонт и др.
- Печалба – разликата между всички приходи и разходи от дейността. Преди облагане с данък печалба тя се нарича брутна печалба. Брутна печалба = Приходи – Разходи
След като се обложи с данъци, печалбата се нарича нетна (чиста). Нетна печалба = брутна печалба – данъци.
Паричен поток – движението на парите към и от фирмата. Изготвя се обикновено
за една година на базата на показателите, които описахме по-горе.
Полезни съвети:
Прогнозите за приходите и разходите могат да се изготвят в три варианта – оптимистичен, реалистичен и песимистичен. За начинаещите предприемачи е препоръчително да планират разходите и приходите си според песимистичната прогноза – т.е. бъдете по-консервативни и предвидете всички възможни рискове и неочаквани разходи.
Ако изготвяте бизнесплан за първи път, е хубаво да се консултирате със специалист. Безплатни консултации можете да получите в местните бюра по труда, както и в някои банки и в Интернет.
В следващия текст ще потърсим отговор на въпроса: как да регистрирам фирмата си?
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има за цел да помага на малкия и средния бизнес и да насърчава предприемаческата активност в страната. Агенцията издава наръчник "Как да започна и развия собствен малък бизнес“. В него има полезни съвети и основна информация, която всеки начинаещ предприемач е хубаво да знае. Нашият екип си направи труда да разбие наръчника на по-малки части, които ще публикуваме под формата на поредица в еКак-бизнес.
До момента разгледахме:
- Какво означава да имате собствен бизнес
- Как да стартирам собствен бизнес: какво умея да правя
Как да стартирам собствен бизнес: с какво разполагам
- Как да стартирам собствен бизнес: плюсовете на вашето населено място
- Как да стартирам собствен бизнес: какво се търси на пазара
- Как да стартирам собствен бизнес: какво искам да постигна
- Как да стартирам собствен бизнес: как да организирам дейността си
- Как да стартирам собствен бизнес: откъде да намеря пари?


данни: екак.бг

Няма коментари:

Публикуване на коментар