петък, 13 юни 2014 г.

Инвестиции в иновации

Централна роля в теорията на икономическия растеж се отделя на
иновацията, като важен източник за стопанска експанзия и
производителност. Дори и в най-развитие страни иновационната сфера е под
вниманието на държавата. Това е обусловено от спецификата и важността й.
Научните изследвания, технологичното развитие, човешкият потенциал и
иновациите са същността на икономика, базирана на знания. Днес устойчиво
се налага разбирането за преминаването към активна политика за
технологично развитие и иновации и непосредствено свързаните с тях
инвестиции. За насърчаване на инвестициите в нови технологии и
производство на нови конкурентоспособни продукти и услуги е необходимо
да се създаде подходяща инфраструктура изразена в:
􀂃 създаване на индустриални/технологични зони, центрове,
инкубатори, центрове за трансфер на технологии, клъстери от
предприятия;
􀂃 защитата на интелектуалната собственост, като фактор за създаване
на благоприятна икономическа среда както за българските, така и за
чуждестранните инвеститори
􀂃 повишаването на иновационната активност и внедряване на нови
технологии, обезпечаващи ръста и конкурентноспособността на
родната продукция;
􀂃 създаването на механизми за привличане на чуждестранни
инвестиции в научно-технологичните области;
􀂃 стимулирането на НИРД за индустрията и сътрудничеството между
генератора й и фирмите;
􀂃 подобряване финансирането на иновациите чрез насърчаване по-
голямото участие на частни капитали;
􀂃 съдействие за междурегионалния и международен трансфер на
технологии, международно инвестиционно сътрудничество, и
защита интересите на националното иновационно
предприемачество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар