петък, 13 юни 2014 г.

Франчайзинг

Франчайзингът е договорно правоотношение по преотстъпване
ползването на съвкупност от права срещу възнаграждение. Това са права
на интелектуална (включваща индустриална) собственост, отнасящи се
до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени
модели, дизайн, авторско право, ноу-хау, или патенти, които се ползват
препродажба на стоки и /или за предоставяне на услуги за крайни
потребители.
Особеност на франчайзинга е комбинацията на правото -
собственост на франчайзингодателя и капитала на
франчайзингополучателя. Характеризира се с бързо постъпване на
значителни средства при незначителен риск. Общата сума, привлечена
под формата на франчайзингови договори, съществено превишава
размера на капиталовложенията, привлечени по традиционните способи.
Източник на ресурс е франчайзингополучателя. Той е привлечен от
възможността да стане самостоятелен предприемач, да организира
бизнеса си под призната търговска марка, да се възползва от съвместни
рекламни капании, обучение и квалификация, да получи гаранции от
франчайзингодателя при кандидатстване за кредит както и финансиране
на част от капиталовложението. Освен еднократна вноска и регулярни
текущи плащания (т. н. франшизи), доходът на франчаизингодателя
може да включва вноска за използвани поземлени участъци и
оборудване собственост на франчайзингодателя, приходи от покупко-
продажба на бизнеса обект развити посредством франчаизинг, процент
от отпуснати кредити.

Няма коментари:

Публикуване на коментар