петък, 13 юни 2014 г.

Инвестиционен маркетинг

За да бъдат популяризирани конкурентните национални предимства и
да се създаде имидж на страната като приоритетно място за инвестиции, е
необходимо разработването на конкретни механизми за инвестиционен
маркетинг:
 изработване на маркетингова стратегия за привличането на
инвестиции;
 създаване на инвестиционен имидж на страната и повишаване на
общата й познаваемост чрез прилагането на национален подход в
маркетинга на продуктите и услугите;
 популяризиране на сектори създаващи висока добавена стойност;
 разработване на комуникационен механизъм и канали за
популяризиране;
 национална консолидация на дейностите по привличане на
инвестиции в страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар