сряда, 11 юни 2014 г.

СЪЩНОСТ НА ФИНАНСИТЕ

От научна гледна точка финансите са икономическа категория. Всяка категория изразява определени отношения по повод движението на материален обект между различни субекти. Единствената икономическа категория, която е едновременно и стока, това са парите. Ето защо, при възприемането на финансите като икономическа категория трябва да се има предвид, че тя изразява парични отношения по повод формирането и използването на различни по своя обхват и състав парични бюджети. Последните стават реалност благодарение на движението на парите в парични потоци между субектите в държавата. Следователно, от научна гледна точка финансите са икономическа категория, те са парични отношения, които от позициите на възпроизводствения процес са разпределителни и преразпределителни.

От икономическа гледна точка финансите са специфични парични отношения по повод разпределението и преразпределението на обществения продукт и националния доход с оглед формирането и използването на различни парични бюджети – на държавата, на фирмите и на отделната личност.

Не бива да се остава с впечатление, че всички парични потоци в народното стопанство са финансови. Финансовите отношения са по-тясно понятие от паричните отношения. Към последните се отнасят още стоково-паричните и кредитните отношения, които нямат чисто финансов характер.

Финансовите отношения се свързват с движението на паричните потоци между фирмите и държавата, при плащане на различни данъци и такси; държавата и бюджетните учреждения по повод финансирането на тези звена; държавата и общините, при получаване на субсидии;
 фирмата и общината, при плащането на местните данъци и такси;
 гражданите и държавата при плащането на различни данъци и такси;
 гражданите и общината при плащане на данъци, такси, глоби и други вноски;
фирмата и акционерите, при емисията на различни видове акции;

Глава втора. Възникване, същност и звена на финансите

Често финансите се дефинират като наука за управление на парите. Световноизвестните икономисти Зви Боди и Робърт Мертон определят финансите като “наука за това по какъв начин хората управляват разходите и приходите на дефицитните парични ресурси за определен период от време”4. В тази насока юридическите и физическите лица вземат определени финансови решения. Последните не могат да бъдат предсказани и зависят от множество икономически, политически и темпорални фактори.
Финансите следва да се разглеждат също и като изключително примамлива, харесвана и доходоносна област за работа и кариера. Най-малко пет са причините да се изучава финансовата наука:5
 ефективно управление на личните парични ресурси;
 успешна дейност в света на бизнеса;
 осигуряване на интересна и изгодна кариера;
 възможност за вземане на осъзнати граждански решения, оказващи влияние на икономическата политика на страната;
 разширяване на кръгозора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар