вторник, 4 март 2014 г.

Нови кодове и банкови сметки за плащане на данъци и осигуровки към НАП

Нови кодове за вид плащане в сила от 01.03.2014 г към НАП са следните :

Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март
2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане:
- 11 00 00 - за плащане за данъци (приходи на централния бюджет)
- 55 11 11 - за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ
- 56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК)

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.
Общият код за вид плащане на данъци и осигурителни вноски, който се ползваше при действието на единната сметка, се закрива.
В ТД на НАП ГДО е открита нова банкова сметка за администриране на приходите от дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите съгласно §19 от ЗДБРБ за 2012 г. и подобните разпоредби от законите за държавния бюджет за съответната година и наказателните лихви върху тях.

Платежни документи

Образците на платежните нареждания не се променят след измененията в ДОПК. В тях задължително, както и досега, трябва да се попълни информация за задълженото лице и наредителя, код за вид плащане (обърнете внимание, че за всяка от 4-те сметки съществува отделен код за вид плащане) и сумата с цифри и думи. Не е необходимо да се посочва период, за който се отнася плащането, защото при постъпването на сумата, тя ще бъде обвързана със задължението с най-ранен падеж.

Срокове за плащане

Сроковете за плащане на публичните задължения, събирани от НАП не се променят във връзка с измененията в ДОПК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар